คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมัรวารีน สุระกำแหง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมุษมินทร์ คอลออาแซ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบัลกิส
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฟัยรูซ เจะสารี
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรัชญา คงแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอาฟีฟี มามุ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวาริษ บือราเฮง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฟิลซาร์ ดาราโอะ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภูบดี สมเลศ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 51
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปภัสรา ชีวะขนาน
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอัฟนาน มะเกะ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนินัซมีย์ กาเจร์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัลยา ดิษฐรัก
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฮิลมีย์ ดีเย๊าะ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1