คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีโมฮามัดยาสรี ยูซง
ตำแหน่ง : ผู้ทงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0819592147
ชื่อ-นามสกุล : นางนูรม๊ะ คลอลออาแซ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0898788329
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ พรหมไชย
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0897369503
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุมาภารณ์ ชูศรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0831907007
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชิต อนรรฆธนะกุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0819634344
ชื่อ-นามสกุล : นายนาซรี กุโน
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูศรีวัฒนวิมล
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุ
เบอร์โทร : 0817380612
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ วานิ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา ฉัตรเงิน
ตำแหน่ง : ผู้ทงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0848608739
ชื่อ-นามสกุล : นางสมศรี เปาะเต๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้ทงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0815986436
ชื่อ-นามสกุล : นางนุสรา ธูปแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ทงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0807148757
ชื่อ-นามสกุล : นายปกรณ์ กีลีมอ
ตำแหน่ง : ผู้ทงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0818302452
ชื่อ-นามสกุล : นางยาลีนา โมงสะอะ
ตำแหน่ง : ผู้ทงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0862907861
ชื่อ-นามสกุล : นายรูซลัน กาซิม
ตำแหน่ง : ผู้ทงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0862946831
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริพร นิแอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0862953040