กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริกานดา สุววรณชาตรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวลินดา เจ๊ะโซ๊ะ
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวฮัสรียา เด่นชีวา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1