กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางบุญเชิญ ศรีอินทร์
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายทรงศักดิ์ ทองพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1