กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางบุญเชิญ ศรีอินทร์
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายทรงศักดิ์ ทองพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1