กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางบุญเชิญ ศรีอินทร์
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายทรงศักดิ์ ทองพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1