กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธนวัตน์ พิกรมสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายไวโรจน์ วานิ
ครูจ้างสอน