กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธนวัตน์ พิกรมสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไวโรจน์ วานิ
ครูจ้างสอน