กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายบัดรี หะมะ
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายสูไลมาน อาแว
ครูพลศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1