กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบัดรี หะมะ
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสูไลมาน อาแว
ครูพลศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1