กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอับดุลเลาะ มะยูโซะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอานีซะห์ ลาเต๊ะ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจรรยาพร อินน้อย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2