กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายดุลยพร คงแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสายพิณ ชูราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1