กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายดุลยพร คงแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสายพิณ ชูราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1