กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนารอเมาะ อนันทบริพงค์
ครู คศ.3

นางสาวนูรียาห์ ดอเลาะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1