บุคลากรอื่นๆ

นางสาวสิริลักษณ์ ชูจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววันฮัสนะ แวหะยี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายนิรันดร์ ศรีทอง
นักการภางโรง

นายดำรง คงพูนเพิ่ม
นักการภางโรง

นายมูฮำมัดอาดือนัน สาแม
นักการภางโรง