คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวปิยนุช ปกครอง
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางซูไอนี เจ๊ะมะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางวัชราภรณ์ อารง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวนาซารียา รีจิ
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวอาซียะห์ อำเซาะ
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวรอฮานี
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวดารีซะห์ มาซอ
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1