คณะผู้บริหาร

นางศิริพร นิแอ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชุติพร สุระกำแหง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา