ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพลับ มูนีกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 กุมพาพันธ์ 2467- 24 สิงหาคม 2468
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ วัชระวิทย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 สิงหาคม 2468 - 15 เมษายน 2478
ชื่อ-นามสกุล : นายแดง ชูสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 สิงหาคม 2478 - 31 ธันวาคม 2508
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพัทธ์ พรหมเชียรรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มกราคม 2509 - 31 ธันวาคม 2509
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัส ชูชื่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มกราคม 2510 - 2 กันยายน 2511
ชื่อ-นามสกุล : นางจรัส ชูสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 กันยายน 2511 - 31 ตุลาคม 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ สุทธิเสรีนิวัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2515 - 19 กุมพาพันธ์ 2516
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัส ชูชื่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 กุมพาพันธ์ 251ุ6 - 30 เมษายน 2517
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพัทธ์ พรหมเชียรรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2517 - 29 กุมพาพันธ์ 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายภิรมย์ คงทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 สิงหาคม 2539 - 11 พฤศจิกายน 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ เมฆเรือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2547 - 6 กุมพาพันธ์ 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนช เพ็งอุบล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 กุมพาพันธ์ 2548 - 30 มิถุนายน 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ เมฆเรือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2550 - 30 กันยายน 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริพร นิแอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2555 - ปัจจุบัน