พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

        1. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้วิชาการแก่นักเรียน

        2. ส่งเสริมและพัฒนาการให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม

        3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุนทรียภาพแก่นักเรียน

        4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

       5. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม