วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียน   ผู้เรียนมีคุณภาพ ใช้ชีวิตพอเพียง พร้อมแหล่งเรียนรู้ ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม