สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน  ใช้ตราพญานาคพันภูเขาสลินดงบายู  เป็นตราประจำโรงเรียนซึ่งภูเขาสลินดงบายูนี้ เป็นภูเขาที่มีพื้นที่ติดกับโรงเรียน  ส่วนพญานาคพ่นน้ำนั้นแสดงให้เห็นถึงความร่มเย็นชุ่มฉ่ำ  เป็นสิริมงคลแก่บุคลากร  นักเรียน  ตลอดจนบุคลากรทั่วไปที่มาใช้บริการสถานที่แห่งนี้

อัตลักษณ์โรงเรียน      

ทักทายสวย ด้วยรอยยิ้ม

เอกลักษณ์โรงเรียน     “

สถานศึกษาส่งเสริมศิลปะพื้นบ้าน

อักษรย่อ

ท.1 เป็นอักษรย่อของโรงเรียนเทศบาลบ้านตะลุบัน  ใช้ปักทึบด้วยด้ายสีน้ำเงิน  ที่หน้าอกเสื้อด้านขวามือของนักเรียน  และภายใต้อักษรย่อ ท.ก็เป็นชื่อ  นามสกุลของนักเรียน

สีประจำโรงเรียน

สีเขียว  หมายถึง ความเจริญงอกงามในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน         

สีเหลือง  หมายถึง  แสงสว่างในการให้การศึกษาแก่เยาวชน