ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลบ้านตะลุบัน เดิมเป็นอาคารหลักเล็กๆ มีขนาดกว้าง 9 เมตร เป็นอาคารชั้นเดียว 2 ห้องเรียนจุนักเรียนประมาณ 100 คน สร้างด้วยเงินบำรุงการศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2467 สิ้นเงินค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น 2,020 บาท (สองพันยี่สิบบานถ้วน) ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลตะลุบัน(แจ้งประชาคาร)ตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวในปัจจุบัน ได้รื้อถอนทำเป็นสนามฟุตบอลไปแล้ว (สนามหน้าโรงเรียนในปัจจุบัน) ต่อมาได้ปริมาณนักเรียนเพิ่มขึ้น ชั้นเรียนก็เพิ่มขึ้นตามลำดับ จึงได้ก่อสร้างเพิ่มเติม แต่ในปี พ.ศ. 2506 โรงเรียนได้โอนเข้าสังกัดเทศบาล

        ในปี พ.ศ. 2510 ทางเทศบาลได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเสียใหม่ จากโรงเรียนบ้านตะลุบัน (พิบูลประชาคาร) มาเป็นโรงเรียนเทศบาลบ้านตะลุบัน มาจนกระทั่งบัดนี้